Regulamin Areny Kreatywnej Edukacji

1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy rozumieć je w sposób podany poniżej, o ile postanowienia Regulaminu nie nadają im innego znaczenia:

 1. Organizator – Arena Kreatywnej Edukacji, prowadzona przez Joannę Kaszuba z siedzibą w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 90, NIP 6972208926.
 2. Uczestnik – osoba biorąca udział w co najmniej jednej z oferowanych form zajęć: Kreatywnych kursach, Odlotowych urodzinach, Półkoloniach z Pomysłem, Warsztatach bez Granic, Spotkaniach z Papugą, spotkaniach organizowanych w ramach Zaproszenia Papugi, Kursach lub szkoleniach dla dorosłych; innych zajęciach realizowanych przez Organizatora.
 3. Klient – osoba zawierająca umowę z Organizatorem o świadczenie usług określonych w ofercie Organizatora będąca jednocześnie Uczestnikiem lub zawierająca umowę w imieniu własnym na rzecz innego Uczestnika.
 4. Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka lub osobą zobowiązaną do czasowej opieki nad dzieckiem na podstawie odrębnej umowy z prawnymi opiekunami dziecka.
 5. Zajęcia – zajęcia znajdujące się w ofercie Areny Kreatywnej Edukacji i prowadzone przez Organizatora.
 6. Usługi – Zajęcia, Warsztaty, animacje, przedstawienia teatralne, imprezy, opieka nad dziećmi oraz inne wszelkie inne usługi świadczone przez Organizatora, które mogą zostać przedstawione w odrębnej ofercie.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Organizator oferuje następujące Usługi:

 1. organizacja kursów dla dzieci i młodzieży
 2. organizacja kursów i szkoleń dla osób dorosłych
 3. organizacja letnich i zimowych warsztatów dla dzieci i młodzieży
 4. organizacja edukacyjnych imprez urodzinowych dla dzieci i młodzieży
 5. organizacja edukacyjnych spotkań z Papugą
 6. organizacja edukacyjnych przedstawień teatralnych, pokazów i wystaw
 7. organizacja innych przedsięwzięć będących wynikiem ustaleń z Klientami lub wynikających z oferty przygotowanej przez Organizatora

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej oferty. Zmiana oferty w części dotyczącej rodzaju świadczonych Usług nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

2.2 Organizator zapewnia personel posiadający odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie, niezbędne do realizacji świadczonych usług.

2.3. Organizator świadczy Usługi na podstawie następujących umów:

 1. umowa o świadczenie Usługi jednorazowej – w wybranym przez Klienta dostępnym terminie, na podstawie dokonania zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia, potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez organizatora i uiszczenie jednorazowej opłaty wstępu na wybrane Zajęcia za cenę określoną w Cenniku Usług,
 2. umowa o świadczenie Usługi przez czas określony, zawierana w formie pisemnej w terminie umówionym przez strony zawierające umowę. Okresy świadczenia Usług i ich zakres określone są szczegółowo w Umowie.

2.4 Zajęcia odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach. Nie ma możliwości samodzielnej zmiany terminu zajęć.

2.5. Zajęcia nie odbywają się w dniach ustawowo wolnych od pracy.

2.6. Na zajęcia przyjmowane są zapisy. Ilość osób uczestniczących w danej formie Zajęć jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zebrania maksymalnej ilości osób na dane zajęcia tworzona jest nowa grupa lub lista osób rezerwowych.

2.7. Zapisu na zajęcia może dokonać prawny opiekun dziecka lub osoba Jego reprezentująca, zaś w przypadku Zajęć dla osób pełnoletnich – Uczestnik lub osoba Go reprezentująca.

2.8. Płatności za Zajęcia można dokonać gotówką lub przelewem na konto:
Santander Bank Polska 60 1090 1245 0000 0001 5081 5166

2.9. W czasie pobytu Klienta w placówce Organizatora za rzeczy pozostawione w szatni Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

3. Korzystanie z Usług

3.1. Usługi, z wyłączeniem kursów i szkoleń dla dorosłych, kierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 16 lat. Organizator zastrzega sobie prawo oceny czy dzieci nie mieszczące się w tak określonej granicy wiekowej mogą korzystać z Usług.

3.2. Usługi świadczone są przez Organizatora w okresach określonych szczegółowo w Umowie.

3.3. Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane wyłącznie po uzgodnieniu z osobą prowadzącą Zajęcia.

3.4. Korzystanie z Usług możliwe jest wyłącznie po opłaceniu z góry wybranych Usług zgodnie z obowiązującym, określonym odrębnie Cennikiem Usług. W przypadku rezygnacji z opłaconej Usługi Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów.

3.5. W razie niewykonania Usługi z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje zwrot dokonanej wpłaty lub prawo do skorzystania z równorzędnej Usługi zamiennej w terminie uzgodnionym z Organizatorem.

3.6. Uczestnicy zobowiązani są do używania obuwia zamiennego lub ochraniaczy jednorazowych w czasie korzystania z Usług w placówce Organizatora.

3.7. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie placówki Organizatora i podanych do wiadomości Uczestników.

3.8. Na teren placówki Organizatora nie wolno wnosić przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu.

3.9. W trosce o zdrowie Uczestników z Usług nie mogą korzystać osoby cierpiące na choroby zakaźne, wirusowe i bakteryjne. Wymienione osoby nie mogą również przebywać na terenie placówki organizatora.

3.10. Opiekun ma obowiązek poinformowania personelu Areny Kreatywnej Edukacji o schorzeniach czy niepełnej sprawności dziecka (np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu).

3.11. Opiekun oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa dziecka w zajęciach.

3.12. Personel Areny Kreatywnej Edukacji nie odpowiada za wyżywienie dzieci podczas zajęć, chyba że zostanie to określone odrębną umową pomiędzy Organizatorem a Klientem.

4. Organizacja imprez zamkniętych

4.1. Warunkiem uczestnictwa w imprezach zamkniętych, w tym w imprezach urodzinowych jako gość jest posiadanie imiennego zaproszenia lub sprawdzenie nazwiska na liście zaproszonych osób.

4.2. Warunkiem rezerwacji terminu imprezy urodzinowej jest wypełnienie i podpisanie „Zlecenia Organizacji Urodzin” oraz wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości połowy kosztu Usługi, określonej w cenniku.

4.3. Rezygnacja z terminu urodzin musi zostać dokonana pisemnie (poprzez email) lub osobiście w lokalu Organizatora poprzez odpowiedni zapis na „Zleceniu Organizacji Urodzin”. Zasady zwrotu zaliczki będącej rezerwacją terminu urodzin są następujące:

 1. w przypadku rezygnacji z imprezy nie później niż 10 dni przed jej terminem może nastąpić zwrot 50% zaliczki lub przesunięcie na inny termin z zachowaniem pełnej wartości zaliczki,
 2. w przypadku rezygnacji z imprezy na mniej niż 10 dni przed imprezą zaliczka nie podlega zwrotowi.

4.4. Czas trwania imprezy urodzinowej wynosi 2 godziny zegarowe.

4.5. Organizator zapewnia opiekę w czasie imprezy urodzinowej przez co najmniej jednego wyznaczonego Animatora.

4.6. Organizator przewiduje możliwość organizowania innych niż urodzinowe imprez zamkniętych, których warunki oraz cena zostanie indywidualnie uzgodniona z Klientem.

5. Odpowiedzialność

5.1. Organizator posiada Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Na życzenie Klienta przedstawi do wglądu polisę Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.

5.2. Prawny opiekun dziecka ponosi odpowiedzialność za szkody materialne lub szkody na osobach trzecich wyrządzone przez dziecko, w przypadku gdy szkody te nie są spowodowane przez brak należytego nadzoru ze strony personelu Areny Kreatywnej Edukacji.

5.3. Za ewentualne szkody na osobach lub mieniu spowodowane przez dziecko nie pozostające pod opieką personelu Areny Kreatywnej Edukacji odpowiada prawny opiekun dziecka.

5.4. Uczestnictwo w Zajęciach może spowodować zniszczenie lub zabrudzenie odzieży. Organizator dokłada wszelkich starań i zapewnia specjalne fartuszki ochronne, ale nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zabrudzenie odzieży dziecka podczas zajęć.

6. Jakość usług

6.1. Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia w stosunku do prawidłowości lub jakości świadczonych usług Klient powinien zgłaszać Organizatorowi na piśmie.

6.2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 powinny zawierać opis przedmiotu uwag lub zastrzeżeń, żądanie Klienta oraz termin wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia.

6.3. Klient może dokonać zgłoszenia w terminie 7 dni od momentu wystąpienia wiadomości o zdarzeniu, które jest podstawą zgłoszenia, pod rygorem utraty prawa zgłoszenia w terminie późniejszym.

6.4. Organizator rozpatruje zgłoszenie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania oraz informuje Klienta na piśmie o sposobie rozwiązania zgłoszonego problemu.

7. Postanowienia Końcowe

7.1. Osoby korzystające z Usług świadczonych przez Arenę Kreatywnej Edukacji wyrażają zgodę na utrwalanie, nagrywanie oraz kopiowanie i transmitowanie przez Organizatora nagrań z ich pobytu w placówce Organizatora.

7.2. Organizator zachowuje prawo do rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług w razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. W razie rozwiązania umowy z winy Klienta lub Uczestnika Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane Usługi.

7.3. Niniejszy Regulamin stanowi wraz z odrębnym Cennikiem Usług integralną część umowy o świadczenie usług zawartych pomiędzy Klientem a Organizatorem. Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej. Przed podpisaniem umowy z Organizatorem Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

7.4. Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Uczestników i Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.

7.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin Zajęć. Zmiana powyższa nie stanowi zmiany Regulaminu.

7.6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieutworzenia grupy w ramach wybranej formy Zajęć w sytuacji, gdy liczba zgłoszonych uczestników nie wyniesie minimum wyznaczonego przez organizatora.

7.7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika Usług. Zmiana taka nie może dotyczyć Usług w ramach umów już zawartych. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

7.8. Wszelkie spory wynikające w związku z przeprowadzanymi zajęciami strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia spory rozpoznawane będą przez właściwy Sąd powszechny.

7.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7.10. Klient oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegał niniejszego regulaminu.

7.11. Niniejszy regulamin został wdrożony dnia 14.09.2015r. i jest dostępny w placówce Areny Kreatywnej Edukacji oraz na stronie internetowej www.arena.edu.pl.