Jak pracujemy

Wszystkie zajęcia w Arenie Kreatywnej Edukacji realizowane są ze szczególnym uwzględnieniem aktywności uczestników. Istotne jest dla nas bowiem kształtowanie kompetencji i umiejętności, których opanowanie może nastąpić jedynie w drodze samodzielnie podejmowanych działań.

Stawiamy na aktywność uczestników

Zasada ta odnosi się zarówno do dzieci i młodzieży uczestniczących w naszych kreatywnych kursach, spotkaniach z papugą czy półkoloniach z pomysłem, jak i do osób dorosłych, korzystających z naszej oferty kursów i szkoleń. Wychodzimy z założenia, że także w odniesieniu do wiedzy tzw. metody podające, choć rozwijają pamięć, nie są skuteczne, gdyż ograniczają umiejętność posługiwania się zdobytymi informacjami. Jesteśmy przekonani, że uczestnicy naszych zajęć edukacyjnych w dochodzeniu do rozwiązań napotkanych problemów i poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące ich pytania powinni mieć prawo do popełniania błędów i zdobywania doświadczeń w drodze własnych działań i dociekań.

Angażujemy emocje

Wierzymy, że osiągane efekty kształcenia są bardziej trwałe, jeśli uczestnicy zajęć są zaangażowani emocjonalnie w proces zdobywania wiedzy czy opanowywania umiejętności i kompetencji. Dlatego też chętnie wykorzystujemy w naszej pracy metody wymagające od naszych uczestników komunikacji, współpracy czy osobistego ustosunkowania się do problemu, a także odwołujemy się do tematów i sytuacji istotnych dla naszych odbiorców, np. ze względu na ich wiek i potrzeby rozwojowe.

Oddziałujemy wielopłaszczyznowo

Zgodnie z koncepcją wielostronnego kształcenia, w całorocznej pracy wykorzystujemy metody i techniki z zakresu czterech strategii nauczania-uczenia się: badawczą, eksponującą, operacyjną i asocjacyjną. Oznacza to, że na naszych zajęciach pojawiają się różnorodne metody i techniki pracy. Z jednej strony są to ćwiczenia parateatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, z drugiej elementy dramy, technik relaksacyjnych, zabaw logopedycznych i psychopedagogicznych, a także samodzielnie prowadzone doświadczenia i eksperymenty, burze mózgów, łamigłówki i rebusy… Wszystko po to, by polisensoryczna stymulacja przyniosła jak najlepszy skutek edukacyjny.

Doceniamy starania i postępy

Jak napisała Anna Brzezińska w swojej książce „Uczyć inaczej”, człowiek może być w pełni aktywny wyłącznie wtedy, gdy działa w poczuciu bezpieczeństwa, ma przekonanie o sensie tego, co robi i dostrzega związek między własnym wysiłkiem a uzyskiwanymi efektami.

Mając to na względzie, staramy się tworzyć w Arenie Kreatywnej Edukacji środowisko sprzyjające spontanicznej i twórczej aktywności uczestników naszych zajęć. Jesteśmy przekonani, że takie podejście mobilizuje odbiorców do prezentowania postawy otwartej i poszukiwania nowych rozwiązań, a także przyczynia się do wzrostu ich ogólnej motywacji do nauki i działania.