Nasze metody

Podczas warsztatów w ramach kreatywnych kursów korzystamy z różnorodnych metod, technik i narzędzi edukacyjnych. Wszystkie zajęcia prowadzone są za pomocą dynamicznych i interaktywnych metod. Ogromną zaletą naszego programu jest, z jednej strony stosowanie cenionych w świecie sposobów pracy pedagogicznej, z drugiej natomiast opracowywanie autorskich strategii zdobywania wiedzy i umiejętności.

Podczas całorocznej nauki wykorzystujemy:

 • zabawy teatralne, muzyczne, plastyczne, ruchowe,
 • zabawy logopedyczne i psychopedagogiczne,
 • zagadki, łamigłówki umysłowe, rebusy,
 • doświadczenia i eksperymenty,
 • wielozmysłową stymulację,
 • burze mózgów, mapy myśli, metaplany,
 • elementy treningu pamięci i koncentracji,
 • elementy treningu asertywności i autoprezentacji,
 • techniki rozluźniająco-relaksacyjne,
 • elementy dramy,
 • zespołowe zabawy i gry dydaktyczne,
 • ćwiczenia podnoszące samoocenę, motywację i pozytywne myślenie.

Naukowe podstawy kursu:

 • model inteligencji emocjonalnej D. Golemana,
 • teoria inteligencji wielorakiej H. Gardnera,
 • koncepcje pedagogiczne J. Korczaka,
 • koncepcje rozwojowe L. Wygotskiego, J. Piageta, L. Kohlberga, E. Eriksona,
 • psychologia twórczości E. Nęcka,
 • koncepcja myślenia lateralnego E. de Bono,
 • teoria wyuczonego optymizmu M. Seligmana,
 • koncepcja transgresyjna J. Kozieleckiego,
 • Ruch Rozwijający W. Sherborne,
 • Kinezjologia Edukacyjna P. Denisona,
 • elementy Klanzy.